zoek de website het web
zoek in website van OPA
huiswijding

Het Oude Geloof

Het is gebruikelijk dat in de dagen na Theofanie de priester de huizen van de gelovigen bezoekt.
Hij brengt Heilig Water of Jordaanwater mee voor de traditionele Zegening van het Huis.
Op de de dag voor en op Theofanie zelf wordt het in de Grote Waterwijding gewijd.
Soms noemt men het eerste Heilig Water en het tweede Jordaanwater, maar het is hetzelfde water en de wijding is dezelfde.

Alle leden van het gezin spannen zich in om bij de Zegening aanwezig te zijn.

Ter voorbereiding van de komst van de priester wordt de ikonenhoek klaargemaakt.
De ikonenlamp brandt, het wierookvat en de wierook worden klaargelegd.
Is daar geen ruimte voor, dan zet men een tafeltje klaar met een wit kleed erop.
Daarop plaatst men rechtop de ikoon van Theofanie, een kaars in een kandelaar, het wierookvat met de wierook, lucifers en kaarsen voor de aanwezigen.
Een fles met Heilig Water, een kom om het in te doen, een samengebonden bosje groene twijgen.
Een briefje met in duidelijke Nederlandse blokletters de namen van alle gezinsleden: levenden en gestorvenen.

Wanneer de priester komt wordt hij door allen begroet.
Elk vraagt en krijgt persoonlijk de zegen en kust de zegenende hand.
Ondertussen steekt een lid van het gezin de kaars en de wierookkool aan.
Alle televisie- en radiotoestellen en computers zijn natuurlijk uitgezet.
In alle vertrekken brandt licht.

Ondertussen heeft de priester zich gekleed.
Iedereen is terug in de kamer en heeft een kaars in de hand.
Wie het niet uit het hoofd kent heeft de tekst van het tropaar.
De Dienst kan beginnen.

De priester legt wierook op de kool en zegent het met het gebruikelijke gebed.
Hij legt het zegenkruis in de ikonenhoek op de tafel.
Hij steekt zijn kaars aan en geeft het licht om door te geven.
Daarna giet hij het gewijde water in de kom, zegent zichzelf en zingt:


Priester: Gezegend zij onze God, immer, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.

Lezer: Trisagion tot

Allen: Onze Vader.

Priester: Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid van de Vader
en van de Zoon en van de Heilige Geest, u en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.

Allen zingen Tropaar van Theofanie toon 1

Toen Gij, Heer, gedoopt werd in de Jordaan,
Werd de aanbidding der heilige Drie-eenheid geopenbaard.
De Vader heeft van U getuigd
en noemde U Zij Geliefde Zoon.
De Geest, in de gedaante van een duif,
bevestigde de waarheid van dit woord.
Gij verschijnt ons, O Christus God
en hebt de wereld verlicht, ere zij U.

Priester: Ontferm U onzer, O God, volgens Uw grote barmhartigheid, wij bidden u,
verhoor ons en ontferm U onzer.

Allen: Kyrië eleison, Kyrië eleison, Kyrië eleison.

Priester: Ook bidden wij voor alle vrome en Orthodoxe Christenen.

Allen: Kyrië eleison, Kyrië eleison, Kyrië eleison.

Priester: Ook bidden wij om ontferming, leven, vrede, gezondheid, bescherming,
redding, vergeving en kwijtschelding van de zonden van de dienaren en
dienaressen Gods N.N. en voor alle vrome en Orthodoxe Christenen die in deze gemeenschap leven.

Allen: Kyrië eleison, Kyrië eleison, Kyrië eleison.

Priester: Want Gij zijt een barmhartig en menslievend God, en tot U zenden wij lof,
Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.

De priester wendt zich naar de mensen en zegent hen.

Priester: + Vrede aan allen.

Allen: En met uw geest.

Priester: Buigen wij onze hoofden voor de Heer.

Allen: Voor U, o Heer.

Allen buigen het hoofd. De priester wendt zich naar de ikonen en bidt:

Priester: Laat ons de Heer bidden.

Allen: Kyrië eleison.

Priester: Onze God en Verlosser, Die door Johannes in de Jordaan is gedoopt om
alle mensen door het water van de wedergeboorte te hernieuwen en Die
U verwaardigd hebt om onder het dak van Zacheüs binnen te gaan, en
Die daardoor aan hem en aan heel zijn huis de redding bracht: Gij,
dezelfde Heer, behoed nu ook allen die in dit huis wonen. Verwaardig hen
verlossing, reiniging en gezondheid en verhoor hun gebeden om redding
en eeuwig leven: Want Gij zij gezegend, Christus onze God en tot U
zenden wij onze lof tezamen met Uw Vader zonder begin en Uw alheilige,
goede en levendmakende Geest, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen.

Allen: Amen.

Het hoofd van het gezin, voorafgegaan door de kinderen, leidt de priester door het huis.
Hij draagt het zegenkruis met de twijgen en het Heilig Water.
Als er trappen zijn draagt een ander de kom.
Hij besprenkelt de drempel, de deurposten en de kamer.
Wie wil en kan mag mee.
Alle zingen ondertussen het tropaar van Theofanie.
Na 14 Januari zingen wij:
Heer red Uw volk en zegen Uw erfdeel, en bescherm Uw gemeente door Uw kruis.

Na de processie zet de priester de kom en de twijgen terug.
Hij houdt het zegenkruis in de hand en toegewend naar de mensen zegt hij de Wegzending.

Priester: Eer aan U Christus God, onze Hoop, eer aan U.

Allen: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen. Kyrië eleison, Kyrië eleison, Kyrië eleison.
Vader, zegen.

Priester: Dat Hij, die Zich verwaardigde om voor onze redding door Johannes in
de Jordaan te worden gedoopt, Christus onze ware God, door de
voorbeden van Zijn heilige Moeder, de smeekbeden van de heilige
Cornelius de Honderdman, van de heilige Joris, patroon van de stad
Amersfoort en van alle heiligen, Zich over ons ontferme en ons redde,
want Hij is goed en menslievend.

Allen: Amen.

De priester wendt zich naar de heilige ikonen. Met in zijn hand het zegenkruis zet hij in:

Priester: Schenk, Heer, een vreedzaam leven, gezondheid, heil en vermeerdering
van al het goede aan uw dienaren en dienaressen N.N. nog vele jaren!


Toegewend naar de mensen zegent hij hen, terwijl zij zingen:

Allen: Nog vele jaren. Nog vele jaren. Nog vele jaren!

De aanwezigen komen een voor een naar voren. kussen het kruis en de hand en worden gezegend met het Heilige Water.