zoek de website het web
zoek in website van OPA
katholiek | Orthodoxe Parochie Amersfoort

Het Oude Geloof

katholiek
(Gr.:kath’olon “aangaande het geheel”, kata olos “voor allen” Sl. sobornaja).

Naast eenheid, heiligheid en apostoliciteit de derde eigenschap van De Kerk.

Hij geeft aan dat in haar het hele, volledige en volle christelijke geloof is.

De katholiciteit van De Kerk is de garantie van plaats en recht voor het eigenaardige, het bijzondere en het individuele als samenstellend deel van het geheel.Nota bene.
In de dagelijkse taal bedoelt men met katholiek meestal: Rooms-katholiek.

Dat is misleidend omdat:
• het aan de katholiciteit van niet-roomskatholieken voorbij gaat;

• in de Romana de veelsoortigheid en en veelvormigheid soms wordt gezien als in strijd met ‘de wereldkerk’;

• een katholiciteit claimt die zij niet heeft: te denken is aan het loslaten van de synodale kerkstructuur, het vestigen van een wereldse macht; het toevoegen aan de geloofsbelijdenis en het maken van moderne ‘dogma’s’ als de pauselijke onfeilbaarheid, de onbevlekte ontvangenis van Maria et cetera.

• De Rooms-katholieke Kerk wel romeins is in de moderne zin: haar leiding resideert in en vormt de regering van de Vaticaanse Staat die in de oude stad Rome ligt.

Met de Orthodoxe Kerk deelt zij de band met het Romeinse Rijk dat door vele honderdduizenden, waarschijnlijk miljoenen martelaars werd overwonnen en gekerstend.